Směrnice o ochraneě osobních údajů

EBNER spol. s r.o.

dále jen jako „EBNER“

V zájmu lepší srozumitelnosti tento dokument upouští od použití genderově neutrálních formulací. Ustanovení se vztahují stejně na mužské a ženské osoby.

1. Účel zpracování údajů

EBNER zpracovává osobní údaje, zejména od zaměstnanců, důchodců, uchazečů, zákazníků, dodavatelů a dalších partnerů za účelem vykonávání podnikatelských aktivit a plnění s tím souvisejících právních a smluvních požadavků.

1.1 Zpracování údajů zaměstnanců a důchodců

EBNER uchovává a zpracovává osobní údaje zaměstnanců, bývalých zaměstnanců, důchodců a členů jejich rodiny s cílem splnit všechny smluvní a právní požadavky a důkazní povinnosti.

Osobní údaje, které nejsou nezbytně nutné pro splnění smluvních a právních požadavků, budou zpracovány pouze tehdy, pokud k tomu zaměstnanci poskytnou svůj souhlas.

1.2 Zpracování údajů zákazníků, partnerů a dodavatelů

EBNER ukládá a zpracovává osobní údaje poskytované zainteresovanými stranami, zákazníky, partnery a dodavateli, zejména jména, e-mailové adresy a telefonní čísla pro přípravu nabídek a vykonávání pověření, také pro splnění smluvních a právních závazků s tímto spojených. Je-li to pro splnění zákonných povinností nezbytné, budou údaje též předány úřadům a veřejným orgánům.

Informace jsou zpracovávány v rámci celého koncernu, aby bylo možno zaručit bezchybnou službu.

1.3 Uchazeč

Kontaktní údaje, zprostředkované v souvislosti s výběrovým řízením a podklady uchazeče jsou pro účely výběru vhodných kandidátů o pracovní poměr zpracovávány elektronicky. Dále uchováváme Vaše údaje v evidenci i po případném zamítnutí, jelikož můžeme mít i jiné pracovní pozice, které odpovídají vašemu profilu nebo proto, že přiřazená pozice může být opět uvolněna a v takovém případě můžeme urychlit proces výběrového řízení. Během fáze evidence má k Vašim aplikačním materiálům přístup pouze omezená skupina lidí - naše personální oddělení, a předtím než dojde k odeslání údajů jiným obchodním úsekům, Vás budeme kontaktovat a žádat o Váš souhlas. Nejpozději tři roky po zamítnutí budou Vaše údaje smazány. Proti tomuto způsobu evidence Vašich údajů se můžete kdykoliv odvolat a to zasláním e-mailu na datenschutz(at)ebner.cc.

1.4 Webová stránka & Cookies

1.4.1 IP-Adresa

Při návštěvě naší webové stránky jsou informace automaticky uloženy na webovém serveru. K tomu náleží použitý prohlížeč, použitý operační systém, adresu IP, čas přístupu a další informace. Tyto údaje jsou z pohledu firmy EBNER pseudonymizovány a nemohou být bez dalších datových zdrojů jednoznačně přiřazeny určitým lidem.

Společnost EBNER tyto údaje nehodnotí, dokud nedochází k nezákonnému používání webových stránek.

1.4.2 PIWIK

Tato webová stránka používá Piwik, open-source software pro statistickou analýzu návštěvnosti. Piwik používá takzvané "cookie", textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které nám pomáhají analyzovat, jak naši webovou stránku používáte. Údaje jsou uložey na webových serverech pronajatých společností Ebner (lokalita v Německu). IP adresa bude ihned po zpracování a před svým uložením anonymizována. Můžete samozřejmě používání souborů cookie pomocí nastavení prohlížeče odmítnout; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nemusí být všechny funkce této webové stránky použitelné v plném rozsahu.

1.4.3 Cookie

Při návštěvě těchto webových stránek jsou v počítači nebo v mobilním zařízení uloženy informace ("cookie"), které webové stránce umožňují, aby Vás při dalších návštěvách rozpoznala. Tímto je umožněno zvýšení uživatelské přívětivosti webu. Nejsou uloženy žádné osobní údaje . Další přenos informací třetím stranám není uskutečněn (s výjimkou poskytovatelů informačních technologií, kteří jsou námi pověřeni technickou optimalizací webové stránky).

Existují dva typy souborů cookie: trvalé a dočasné (session cookie soubory). Trvalé soubory cookie soubory jsou ve Vašem zařízení uloženy až po dobu 12 měsíců. Session cookie soubory jsou dočasně uloženy a smazány po ukončení prohlížení browseru. Pro uchování volby domovské stránky používáme pouze trvalé soubory cookie.

Cookie můžete snadno odebrat z počítače nebo mobilního zařízení pomocí nastavení prohlížeče. V nabídce "Nápověda" vašeho prohlížeče se dozvíte, jak zacházet s cookie a odstranit je. Cookie můžete vypnout nebo dostávat oznámení, když je do počítače nebo mobilního zařízení odeslán nový soubor cookie. Poukazujeme však na to, že pokud odmítáte soubory cookie, nemůžete používat všechny funkce v plném rozsahu.

Zpracování údajů probíhá na základě právní úpravy § 96 odst. 3 TKG.

1.5 Informační zpravodaj

Jsou používána jména a e-mailové adresy našich zákazníků a zájemců o přihlášení k odběru novinek, aby mohli být tito pravidelně informování o novinkách společnosti a aktuálních nabídkách.

Pokud jsou údaje nesprávné, mohou být tyto změněny příjemcem zpravodaje.

Pokud zpravodaj není více žádoucí, můžete se odhlásit z odběru pomocí odkazu obsaženého v příslušném e-mailu.

2. Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je založeno na přísných zásadách, pokud jde o ochranu a bezpečnost údajů a práv subjektu údajů.

2.1 Právoplatnost & transparentnost

Zpracovávání údajů je prováděno legálně v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, s přihlédnutím k právům subjektu údajů.

2.2 Omezení účelu

Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro přesně stanovené, vymezené a oprávněné účely. Zpracování údajů se neuskuteční způsobem, který není pro tyto účely dohodnut.

2.3 Minimalizace údajů

Jsou shromažďovány a zpracovávány pouze ty údaje, které jsou pro stanovené účely naprosto nezbytné. Pokud je to k dosažení účelu možné a úsilí je přiměřené, budou zpracovávány pouze anonymní údaje.

2.4 Omezení úložiště a výmaz

Osobní údaje budou vymazány, jakmile vyprší účel, pro který byly původně shromážděny a zákonná doba uchovávání nebrání odstranění.

Pokud je v jednotlivých případech na těchto údajích oprávněný zájem, budou tyto údaje i nadále shromažďovány až do doby, kdy tyto legitimní důvody pominou.

2.5 Bezpečnost dat

Osobní údaje podléhají utajení dat. S údaji musí být zacházeno důvěrně a díky vhodným organizačním a technickým opatřením jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu, nedovolené manipulaci nebo odhalení, jakož i ztrátě a zničení.

2.6 Věcná správnost

Je nutno zajistit, aby byly osobní údaje správné, úplné a aktuální. Je nutno přijmout vhodná opatření k opravě zastaralých, nesprávných nebo neúplných údajů.

3. Povinnost týkající se důvěrnosti údajů

Všichni zaměstnanci společnosti EBNER jsou povinni zachovávat mlčenlivost a jsou pravidelně informováni a školeni v problematice bezpečného zacházení s osobními a jinými důležitými údaji.

4. Bezpečnost údajů

Ochrana důvěrnosti, dostupnosti a integrity údajů je základním úkolem společnosti EBNER. To platí stejně pro firemní tajemství, údaje o zákaznících, osobní údaje a další důležité informace.

Za tímto účelem byla zavedeny technická a organizační bezpečnostní opatření a tato neustále zlepšována podle nejnovějších poznatků a mezinárodně uznávaných osvědčených postupů a bezpečnostních norem.

5. Osoba pověřená ochranou údajů

Společnost EBNER nemusí jmenovat úředníka pro ochranu údajů, jelikož příslušné ustanovení EU GDPR není relevantní.

V souladu s důležitostí ochrany údajů se EBNER rozhodl jmenovat koordinátora pro ochranu údajů. Tento je k dispozici dotčeným osobám a stará se o problematiku ochrany osobních údajů v koncernu. Dalším úkolem je průběžná kontrola a zlepšování opatření na ochranu údajů společnosti EBNER.

6. Práva subjektu údajů

Každá dotčená osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány společností EBNER, má možnost se kdykoli dovolávat svých práv subjektu údajů a uplatnit je u koordinátora ochrany údajů společnosti EBNER.

Bezpečnost údajů má v souvislosti s právy subjektů údajů vysokou prioritu, což je důvod, proč je uplatnění práv subjektu údajů možné pouze po jednoznačné identifikaci dotčené osoby.

Chcete-li uplatnit Vaše práva, můžete nás kontaktovat písemně prostřednictvím e-mailu na adresu datenschutz(at)ebner.cc. Každá dotčená osoba má také právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu údajů.

Pro výkon následujících práv subjektu údajů platí příslušná ustanovení EU GDPR.

6.1 Informace

Subjekty údajů mohou kdykoli požádat o informace o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a pro jaké účely toto zpracování slouží.

6.2 Oprava

Subjekty údajů mají právo požadovat okamžitou opravu, jich týkajících se, nesprávných osobních údajů.

6.3 Omezení

Subjekty údajů mají právo na omezení zpracování, jich týkajících se osobních údajů, pokud je zpochybněna jejich správnost, pokud je zpracování nezákonné, údaje již nejsou pro zpracování zapotřebí nebo dotyčné osoby zpracování rozporují.

6.4 Námitka

Subjekty údajů mají právo kdykoli vznést námitku proti zpracování, jich týkajících se, osobních údajů.

6.5 Přenosnost

Subjekty údajů mají právo obdržet osobní údaje, které poskytly společnosti EBNER, ve strukturovaném, běžně strojově čitelném formátu. Mají také právo požadovat převod těchto údajů na jinou odpovědnou osobu, pokud je to technicky možné.

Přenosnost se týká pouze osobních údajů, které jsou zpracovávány pomocí automatizovaných postupů.

6.6 Výmaz - právo na zapomenutí

Subjekt údajů má právo požadovat okamžité vymazání jeho týkajících se osobních údajů, jestliže chybí nebo je vyloučen právní základ pro zpracování údajů, na zpracování údajů je vznesena námitka, zpracování údajů je nezákonné a neexistuje žádná zákonná lhůta pro uchovávání údajů.

7. Zprostředkování údajů

Zprostředkování osobních údajů příjemcům, kteří nejsou členy koncernu a příjemcům v třetích zemích EU se uskuteční pouze v souladu s platnými právními předpisy a na zákonném základě a s náležitým ohledem na důvěrnost a bezpečnost údajů.

V rámci celopodnikového zpracování probíhá výměna osobních údajů mezi společnostmi koncernu EBNER. Tato výměna se řídí souborem pravidel, standardními smluvními doložkami a poskytuje jednotnou normu pro ochranu a zákonné zpracování údajů.

Společnost EBNER využívá pro zpracování různé zpracovatele. Všichni zpracovatelé jsou smluvně vázáni tak, aby dodrželi platné zákony o ochraně údajů.

8. Průběžná kontrola a zlepšování

Společnost EBNER klade velký důraz na neustálé zlepšování kvality a postupů.

Dodržování směrnice ochrany údajů a platných zákonů a účinnost opatření na ochranu a bezpečnosti údajů je neustále analyzováno a vylepšováno, aby byly zajištěny nejlepší postupy ochrany osobních údajů.

Copyright © 2016 - 2018 by EBNER Engineering Services | Ebner-Platz 1, 4060 Leonding, Austria